TỔNG KẾT HỘI THI CỦA BÉ CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2017 -2018

Vào lúc 15 giờ ngày 09/02/2018,nhà trường đã tổng hợp và tổ chức phát thưởng cho các bé đã đạt được những thành tốt trong các hội thi cấp cơ sở của các lớp.
02c69be9f0561f084647

2253af7dc4c22b9c72d3

c717eb3980866fd83697

d0eea7c0cc7f23217a6e